Zlecenie serwisowe

Dane dotyczące zlecenia


Dane zlecającego
Miejsce instalacji urządzenia

Opis usterki
WARUNKI REALIZACJI SERWISU

  1. W przypadku nieuzasadnionego wezwania Serwisu, ZLECAJĄCY zobowiązuje się do pokrycia kosztów przejazdu Serwisu na trasie siedziba Zleceniobiorcy - miejsce naprawy – siedziba Zleceniobiorcy w kwocie 1,5 PLN/km+VAT oraz wykonanych prac serwisowych w kwocie 120,00 PLN/h+VAT za każdą rozpoczętą godzinę. Minimalna stawka za dojazd serwisu wynosi 500,00 PLN+VAT.
  2. ZLECAJĄCY oświadcza, że zapoznał się z instrukcjami obsługi i montażu urządzenia oraz dokonał weryfikacji zasadności wezwania Serwisu do naprawy gwarancyjnej. ZLECAJĄCY oświadcza, że przyjął do wiadomości, że naprawą gwarancyjną objęte są wyłącznie wady fabryczne urządzenia. Serwisant jest zobowiązany wyłącznie do usunięcia zgłaszanej usterki i nie ma obowiązku dochodzenia przyczyn niedziałającej instalacji (w szczególności spowodowanych błędami instalacji, błędami montażu, niewłaściwą konserwacją urządzenia, itp.).
  3. W przypadku stwierdzenia awarii powstałej w wyniku instalacji niezgodnej z instrukcją instalacji, braku wymaganych elementów opcjonalnych lub użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem urządzenia, naprawa odbywa się na koszt ZLECAJĄCEGO.
  4. ZLECAJĄCY jest zobowiązany do zapewnienia swobodnego dostępu do urządzania w celu przeprowadzenia prac serwisowych. Serwisant ma prawo odmówić naprawy gwarancyjnej lub pogwarancyjnej, jeżeli miejsce lub sposób montażu urządzenia uniemożliwia dostęp do niego lub elementów automatyki. Zgłaszający jest zobowiązany zapewnić odpowiednie narzędzia np. rusztowanie, zwyżka jeżeli jest to niezbędne do przeprowadzenia prac serwisowych.

Formularz zabezpieczony przez reCAPTCHA. Prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności oraz Warunkami usługi Google.